ALGEMENE INFORMATIE SCHOOLJAAR 2018-2019

De basisschool is een stukje van je leven, zowel voor de kinderen als voor u.
Jarenlang is de weg van huis naar school en weer terug, onderdeel van uw dagelijkse routine. Uw kind zit van zijn vierde tot zijn twaalfde op de basisschool; dat betekent dat u uw kind zo’n 8000 uren toevertrouwt aan de zorg van de leerkrachten.
Het is dan ook volkomen terecht, dat ouders veel tijd en zorg besteden aan het kiezen van een goede basisschool voor hun kind. Het maken van de juiste keuze wordt door de grote verschillen in werkwijze, sfeer en kwaliteit steeds moeilijker.
Deze informatie geeft u, naast allerlei praktische zaken, een beeld over de opzet van de school, het onderwijskundig concept en de wijze waarop het team de school inhoud en vorm geeft.
Deze informatie is niet alleen bedoeld voor ouders die reeds kinderen op onze school hebben aangemeld, maar ook voor ouders die dit van plan zijn.
Het team van Basisschool Eerschot staat borg voor een goede kwaliteit van onderwijs en meent dat een goede sfeer een belangrijke voorwaarde is om dit doel te bereiken.
Het team streeft naar een prettige, open samenwerking met de ouders en andere betrokkenen. Deze informatie wordt jaarlijks aangepast.

Regelmatig ontvangt u een nieuwsbrief met recente informatie. Het is dus belangrijk dat u deze iedere keer leest.
Indien u bepaalde informatie niet kunt vinden in deze informatie, op de website of in de nieuwsbrieven, dan kunt u dit navragen bij de leerkracht van uw kind, de administratief medewerkster of de directie.

Directie en ondersteuning
Marjo Timmermans is directeur van de school. Zij is vrijgesteld van lesgevende taken.
U kunt altijd terecht met een korte vraag of mededeling. Voor een gesprek kunt u, vanwege een drukke agenda, een afspraak met haar maken.
Mw. Yvonne v. Nimwegen is als intern begeleider 3 dagen aanwezig voor de leerlingenzorg. Zij werkt op dinsdag, woensdag en donderdag.
Onze administratief medewerkster Mw. Doriene Eijkemans werkt op dinsdag en donderdag.


Interne begeleiding (IB)
Op Basisschool Eerschot vinden wij “zorg op maat” belangrijk. Wij willen zoveel mogelijk tegemoetkomen aan de hulp, die kinderen nodig hebben. Dit kan ondersteuning zijn aan kinderen die op een bepaald gebied uitvallen, maar ook aan kinderen die meer aankunnen dan de basisstof. Om te garanderen dat “zorg op maat” ook gestalte krijgt, hebben wij een vaste structuur van interne begeleiding en schoolmaatschappelijk werk. Indien nodig wordt het team aangevuld met externe deskundigen.
Om de 6 weken wordt de ontwikkeling van de zorgleerlingen op onze school besproken in het ondersteuningsteam. Dit team bestaat uit de directeur, intern begeleider, schoolmaatschappelijk werk en mogelijk een ambulante begeleider en/of leerkracht. 
In principe zijn de groepsleerkrachten het eerste aanspreekpunt voor de zorg aan onze leerlingen.

 

Spreektijd leerkrachten
Voor korte mededelingen kunt u voor of na schooltijd bij de leerkrachten terecht. Voor gesprekken die meer tijd vragen, graag van tevoren een afspraak maken.


Schooltijden
Vanaf 08.20 uur mogen de kinderen naar binnen. De leerkrachten zijn aanwezig in het lokaal.
Om 08.25 uur gaat de bel en dan is het bedoeling dat iedereen naar binnen gaat.
We willen om 08.30 uur starten met de lessen.
De school eindigt om 14.15 uur.
De kinderen gaan zelf naar buiten. In de onderbouw worden ze door de leerkracht naar buiten gebracht.
We vinden het fijn dat de ouders achter het hek wachten.


Halen en brengen
De hoofdingang zit aan de Eerschotsestraat. Als u tijdens schooltijd uw kind komt halen of brengen dan graag gebruik maken van deze ingang. De kinderen komen aan de achterzijde van het gebouw naar binnen.


Wieltjesdag
Op woensdag en vrijdag mogen de kinderen een step, skeelers etc. mee naar school nemen om mee te spelen tijdens de pauze. De materialen blijven buiten staan en wij zijn niet verantwoordelijk voor vandalisme of diefstal. 


Ontruimingsoefeningen
Een aantal keren per jaar houden we ontruimingsoefeningen met de hele school en de Verbinding.

 

Kennismaken en inschrijven
Het aan- en afmelden van leerlingen geschiedt via de directeur. Het aanmelden kan worden voorafgegaan door een oriënterend gesprek en/of een rondleiding. Maakt u hiervoor een afspraak met de directeur.

 

Ziekte of afwezigheid /verlof
Het afmelden van een leerling bij ziekte dient telefonisch vanaf 08.00 uur te gebeuren.
Bezoek aan de dokter graag bijtijds aangeven bij de leerkracht.
Voor andere redenen voor verlof dient u het verlofformulier te gebruiken. Dit formulier kunt u vinden op de website.

 

Nieuwe leerlingen (kleuters)
Kinderen mogen een maand voordat ze vier worden komen wennen op school.
De wendagen worden met u, in overleg met de groepsleerkracht van uw kind, gepland. Zodra kinderen vier jaar zijn geworden, mogen zij elke dag naar school. Met vijf jaar is een kind leerplichtig en moet hij/zij elke dag naar school.

 

Buitenspelen
De kleuters spelen per dag minimaal één keer buiten en, wanneer het weer het toelaat, twee keer.
Leerlingen uit de groepen 3 tot en met 8 hebben in de ochtend een verplichte pauze van een kwartier. Na de lunch gaan alle kinderen een half uur buiten spelen. Bij slecht weer blijven we binnen.

 

Fruit eten
Gezonde voeding staat bij ons voorop.
Daarom krijgt uw kind iedere een stukje fruit. De kosten daarvoor worden bij u in rekening gebracht. U ontvangt de rekening van de oudervereniging.


Gymlessen
De kinderen uit de groepen 1 en 2 krijgen elke dag buiten en/of binnen bewegingsles.
De kleuters verkleden zich in hun lokaal en bewegen in hun ondergoed. 
Gymlessen voor de groepen 3 t/m 8 worden gegeven in de gymzaal van de school.
Alle groepen hebben twee keer drie kwartier gymles. Gymkleding, een broekje en shirt of een gympakje en gymschoenen, moet door de leerlingen worden meegenomen. Het is de bedoeling dat de gymkleding aan het einde van de dag of week weer mee naar huis gaat.

 

Fietsen
De school beschikt over fietsenrekken op het schoolplein, waar een beperkt aantal fietsen kan worden geplaatst. We vragen u daarom uw kind alleen op de fiets te laten komen, indien dit noodzakelijk is. Voor beschadiging of vermissing is de school niet aansprakelijk! Het stallen van de fiets is voor eigen risico.
Het is niet de bedoeling dat er gefietst wordt op het schoolplein.

 

Gevonden voorwerpen
Gevonden voorwerpen worden tijdelijk verzameld in de houten kist. Deze kisten staan in de gang bij de onderbouw en bij de bovenbouw. De gevonden voorwerpen die niet zijn afgehaald, gaan uiteindelijk naar de kledingactie van de school.

 

Hoofdluis
Hoofdluis is een lastig probleem en komt af en toe voor. Hoofdluizen zijn besmettelijk en lopen via een kledingstuk gemakkelijk van hoofd naar hoofd. Om de school hoofdluisvrij te houden, worden de leerlingen na elke vakantie door de luizenouders gecontroleerd. U ontvangt een brief indien wij hoofdluizen bij uw zoon of dochter aantreffen.
U ontvangt u informatie over een luizencape als uw kind start op onze school.

 

Klassenouders
In iedere groep werken we samen met de klassenouders.
De klassenouder is het aanspreekpunt voor de groepsleerkracht bij de organisatie van activiteiten, begeleiding van activiteiten en bijvoorbeeld verjaardagen van personeel.

 

Mobiele telefoons
Wij hebben liever niet dat kinderen een mobiele telefoon mee naar school nemen.
Indien ze dringend moeten bellen, krijgen ze daarvoor gelegenheid op school. Indien het voor uw kind toch noodzakelijk is om een mobiele telefoon mee te nemen, dan hanteren wij de volgende regels:
De telefoon is onder schooltijd op school en op de speelplaats niet zichtbaar of hoorbaar.
De kinderen leveren de mobiele telefoon in bij de groepsleerkracht. Aan het einde van de dag kunnen zij de telefoon weer ophalen.
Bij het overtreden van deze regel wordt de telefoon door de leerkracht in beslag genomen en kan door de ouder/verzorger weer worden opgehaald.

 

Parkeren
Regelmatig worden kinderen door hun ouders met de auto naar school gebracht. Rondom school is maar een beperkt aantal parkeerplaatsen en mede daardoor is het voor en na schooltijd behoorlijk druk in de straat. Aangezien wij graag willen dat onze leerlingen veilig van en naar school kunnen komen, verzoeken wij alle ouders om hun kind(eren) zoveel mogelijk met de fiets of lopend naar school te brengen. Mocht het echt nodig zijn om met de auto te komen, dan dient u te parkeren in de daarvoor bestemde parkeervakken.
De veiligheid van onze leerlingen en dus uw kind(eren) staat bij ons voorop en wij vragen dan ook dringend om uw medewerking.

 

Schoolfotograaf
Ieder schooljaar komt de fotograaf bij ons op school. Er worden portret- en groepsfoto’s gemaakt. Gezinsfoto’s worden na schooltijd gemaakt.
U bent niet verplicht de foto’s af te nemen. In de nieuwsbrief wordt de komst van de fotograaf aangekondigd.

 

Vervoer (door ouders)
Excursies vinden wij belangrijk in het onderwijs. Wij zullen dan ook regelmatig excursies naar bijvoorbeeld een museum organiseren. Deze excursies vinden meestal plaats onder schooltijd. Voor het vervoer van de kinderen doen wij regelmatig een beroep op ouders.
Wanneer kinderen in de auto worden vervoerd, gelden onderstaande regels:

Ouders die rijden doen dat op eigen rekening en risico.
Omdat veiligheid voorop staat, dienen de auto’s in goede staat te verkeren
Vrijwilligers moeten voldoende rijervaring, een inzittendenverzekering hebben en zich verantwoordelijk gedragen in het verkeer
De kinderen moeten tijdens het vervoer een autogordel dragen.
Voor vertrek dienen bestuurders te checken of de kinderen goed in de gordels zitten. 
Indien de directeur of de door haar gemandateerde verantwoordelijke leerkracht niet kan instaan voor de veiligheid van de kinderen en andere bij het vervoer betrokken personen, laat hij/zij het uitstapje niet doorgaan; indien mogelijk wordt gezorgd voor alternatieve oplossingen.

Verjaardagen

Kinderen mogen hun verjaardag op school vieren.
Wij verzoeken u van tevoren met de groepsleerkracht af te spreken op welke dag de verjaardag gevierd kan worden.
Tijdens verjaardagen mag er getrakteerd worden. 
In de groepen 1-2 en 3 mag u aanwezig zijn bij het vieren van de verjaardag.